(Xin dùng Unicode font in ra, điền đầy đủ,
và trao cho Văn Pḥng Giáo Xứ, Chân thành cám ơn)
  
Print Acrobat File

Tổng Giáo Phận Saint Paul & Minneapolis, Minnesota
Giáo Xứ Thánh Anna - Thánh Giuse Hiển
2627 Queen Avenue North, Minneapolis, MN 55411
Điện Thọai (612) 529-0503

Số Danh Bộ ___________
(Dành cho Văn Pḥng)                 

TỜ KHAI GIA Đ̀NH

Xin Gia Nhập Giáo Xứ

(Anh Chị lớn khi thành hôn, xin lập Tờ Khai riêng cho gia đ́nh ḿnh)

Họ và Tên Gia Trưởng: _____________________________________________________________________________________________
Số Nhà & Tên Đường: _______________________________________________________________________________________________
Thành Phố: __________________________________________________________________ Zip Code: _____________________________
Thuộc Khu _______________________________ Điện Thoại (chung Gia Đ́nh) ( _________ )______________________________

Ngày _______________Tháng ______________Năm _________________

 

                                                                                                         (Gia Trưởng kư tên)

                                                                  Để Văn Pḥng liên lạc khi cần thiết, xin cho biết tên một người thân (không ở chung nhà):
                                                                  Tên Thân Nhân: ______________________________________ Điện thoại: ___________________


Lư Lịch Người Cha

______________________________               ________________________             ______________________              _____________________               _____________________       _____________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: ____________________ do LM ________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM ________________________ Người Bảo Trợ  __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM ________________________ Người Bảo Trợ: __________________
Hôn phối ngày______tháng _____năm______tại _____________________do LM _________________________Người chứng_____________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: ____________________________________ Fax# __________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:__________________________________________________________________________________________________

Lư Lịch Người Mẹ

______________________________        ________________________           ______________________                    _____________________                  _____________________      ____________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ  __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________ Người Bảo Trợ: _________________
Hôn phối ngày______tháng _____năm______tại _____________________do LM __________________________Người chứng_____________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: ____________________________________ Fax# __________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:__________________________________________________________________________________________________
 
Con Thứ Nhất
______________________________           ________________________             ______________________                    _____________________            _______________________       ____________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM ________________________ Người Đỡ Đầu ___________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Hai
______________________________          ________________________             ______________________                    _____________________             _______________________       __________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Ba
______________________________           ________________________             ______________________                    _____________________             _______________________       _________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Tư
______________________________             ________________________             ______________________            _____________________                  _______________________       ___________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Năm
______________________________          ________________________             ______________________              _____________________                  _______________________       _________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM ________________________ Người Bảo Trợ ___________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________
Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Con Thứ Sáu
______________________________           ________________________             ______________________              _____________________                  _______________________       __________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM ________________________  Người Bảo Trợ: __________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Bảy

______________________________           ________________________             ______________________             _____________________                  _______________________       __________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)        Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________
Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Tám
______________________________          ________________________             ______________________              _____________________                  _______________________       __________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM ________________________  Người Bảo Trợ: __________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Chín
______________________________           ________________________             ______________________              _____________________                  _______________________       __________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM ________________________  Người Bảo Trợ: __________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________

 

Con Thứ Mười
______________________________          ________________________             ______________________               _____________________                  _______________________       _________________
Tên Thánh (Patronal name)          Tên Họ (Family name)         Tên Đệm (Middle name)         Tên Gọi (First name)                Đến Hoa Kỳ ngày         Nhập Giáo Xứ ngày
Sinh ngày _________ tháng ____ năm ______tại: __________________________________________________________________________________
Rửa tội ngày _______tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Đỡ Đầu __________________
Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: ____________________ do LM _________________________ Người Bảo Trợ __________________
Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại _____________________do GM _________________________  Người Bảo Trợ: _________________

Điện thoại sở # ________________________ Direct # ______________________ EMail: _____________________________ Fax# _____________
Đang tham gia (các) Hội Đoàn:______________________________________________________________________________________________