THỦ TỤC XIN RỬA TỘI CHO CÁC EM NHỎ:

1. Điền đầy đủ Đơn xin Rửa Tội (mẫu để tại Nhà Thờ hoặc bấm vào link phía cuối trang dưới đây) và nộp tại Văn Pḥng Cha Xứ 2 tuần trước ngày Rửa tội
2. T́m người đỡ đầu cho em nhỏ.
3. Cha mẹ và người đỡ đầu sẽ dự lớp huấn giáo theo lịch tŕnh của Cha Xứ trước khi lănh nhận Bí Tích Thánh Tây.
4. Đưa em tới Nhà Thờ Giáo Xứ lănh Bí Tích Rửa Tội
    Nghi thức Thánh Tẩy sẽ được cử hành sau Thánh Lễ 10:30AM Chúa Nhật đầu tháng của mỗi tháng.
5. Điền Sổ Gia Đ́nh Công Giáo, và xin cha xứ chứng nhận.
6. Hồ Sơ Rửa Tội sẽ được ghi vào Sổ của Giáo Xứ. Bố Mẹ em bé có thể liên lạc VPGX để xin chứng chỉ cho em, nếu muốn.

                         MẪU ĐƠN XIN RỬA TỘI
                        (xin bấm vào để lấy mẫu đơn)

Xin đọc thêm: Để lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy