C hương Tŕnh Giáo Lư-Việt Ngữ  của Giáo Xứ  
    dành cho các Con Em thuộc Giáo Xứ học hỏi và dọn ḿnh

       XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
       CHỊU PHÉP THÊM SỨC

Xin đưa con em tới ghi danh và liên lạc với
Ban Giáo Dục cũng như Thầy Cô Phụ Trách các Lớp liên hệ.
Điện thoại liên lạc:     612-501-7455