1. Thủ Tục Xin Rửa Tội cho Các Em Nhỏ (mới sinh)
2. Thủ Tục Học Giáo Lư và Rửa Tội Người Lớn (Dự Ṭng)
3. Thủ Tục Học Giáo Lư Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu
4. Thủ Tục Học và Chịu Phép Thêm Sức

5. Thủ Tục Chuẩn Bị Hôn Phối
6. Thủ Tục Trong Việc An Táng

7. Đơn Ghi Danh Dự Ṭng

8. ĐƠN XIN NHẬP GIÁO XỨ

 

 
CÁC THỦ TỤC
(Các việc thông thường
liên quan đến những
Mục Vụ Bí Tích)