Ra Toi ngay 02 thang 2 nam 2008

1. Em Maria Đặng Phương-An Jasmine
   
Con AC Đặng Hong Lm & Phạm Trần Diệu Trm

2. Em Maria Nguyễn Mai Kristina
   
Con AC Nguyễn Kevin Hiệp & Ng Thị H

3. Em Gioan Baotixita Trương AnhKhoa Jeremy
 
  Con AC Trương Anh Phong & Nguyễn Thị Mai Thy

4. Em Austin Trần Anthony-Phi Austin
    Con AC Trần Phi & Seshia Yang

 

Congratulations and God Bless!!!!