Ra Toi ngay 01 thang 3 nam 2008

 

1. Em Giuse Nguyễn Huy Patrick
   
Con AC Nguyễn Trung Hiếu & Bi Phạm Ngọc Thy

2. Em Lucia Nguyễn Hong Mina
   
Con AC Nguyễn Quang & Hong Mimi

       

 TN TNG - Rửa Tội ngy 22 thng 3 năm 2008

 

1. Anh Joseph Bi Văn Hiền

2. Anh John V Trọng Hiếu

3. Anh Jospeh L Anh Jeremy

4. Chị Teresa Đinh Mỹ Linh

5. Chị Mary Hồ Thị Minh Ngọc

6. Chị Mary Hong Thị Thanh Thảo

7. Anh Vincent Nguyễn Phước Ton

8. Anh Martin Nguyễn Văn Tr

9. Anh John de Baptist Phạm Thanh Tin

10. Chị Mary Nguyễn Thị Thu Hương

11. Chị Martha Trần Samantha

12. Em Mary L Mimi

13. Em Anthony L Jonathan

 

Ra Toi ngay 05 thang 4 nam 2008

 

1. Em Giuse Nguyễn Trương Anh Kiệt
   
Con AC Nguyễn
Thanh Kỳ & Trương Thị Giang

2. Em Anna Hong Tuyết-Hn Olivia
   
Con AC Hong Xun Hng & Chu Bội Trn

3. Em Giuse Bi Thiện Jack

    Con AC Bi Thiện John & Bi Hồng Nhung Jasmine

4. Em Giuse Nguyễn Thng King

    Con AC Nguyễn Quốc T & Jennifer Trang

5. Em Trsa Nguyễn Hoi-Thi Adelina

    Con AC Nguyễn Tấn Linh & Nguyễn  Xun Hương

6. Em Giuse Nguyễn Thin Donny    (13 April 2008)
    Con AC Nguyễn Thin Phong & Nguyễn Huỳnh Ngọc Trang