Rửa Tội ngày 07 tháng 6 năm 2008

    1. Em Teresa Vũ Ngọc Cynthia
      
 Con AC Vũ Ngọc Huỳnh & Nguyễn Thị Mộng Trinh

    2. Em Joseph Nguyễn Hoàng Khanh
       
Con AC Nguyễn Hoàng Cường & Nguyễn Thị Thu Thuỷ

    3. Em Vincent Nguyễn Jonathan
       
Con AC Nguyễn Quốc Bảo & Nguyễn Ngọc Hiền Vy

    4. Em Maria Nguyễn Uyên Ivy
    
   Con AC Lê Ḥa & Nguyễn Phương Uyên

 

Rửa tội ngày 05 tháng 7 năm 2008

    1. Em Teresa Lê Hailey
        Con AC Lê Duy Hải & Lê Uyên Phương

    2. Em John Trần Huỳnh Peter
        Con AC Trần Tuấn & Huỳnh Phương

    3. Em Maria Goretti Trịnh Brenna
        Con Chị Trịnh Ngọc Anh

    4. Em Teresa Trịnh Angelina
        Con Chị Trịnh Ngọc Anh

    5. Em Peter Trần Thiện-Thanh Simon
        Con AC Trần Quang Thịnh Simon & Nguyễn Kim Lịm Rose