RỬA TỘI THÁNG 02 NĂM 2011
Ngày 05 tháng 2

    1.     Em Nguyễn Alexander Matthew
            Con AC Nguyễn Quang Bo & Nguyễn Thị Hạnh

    2.     Em Phêrô Nguyễn Joseph David
            Con AC Nguyễn Châu Sang & Nguyễn Thị Thu Trang

RỬA TỘI THÁNG 3 NĂM 2011
Ngày 05 tháng 3

    1.     Em Giuse Ḥang Nhật Thiên
            Con AC Ḥang Đ́nh Tuy & Chung Mỹ Lệ

    2.    Em Phêrô Nguyễn Ḥang Alex
         
 Con AC Nguyễn K. Tuyên & Nguyễn Ng. Ḥang