RỬA TỘI THÁNG 4 NĂM 2011
Ngày 02 tháng 4

            1.        Em Giuse Nguyễn Huy-Khang Noah

                       Con AC Nguyễn Huy Sáng (Brian) & Nguyễn Trương MộngThường (Katie)

 

            2.        Em Trần Valentine Madelyn

                       Con AC Trần Lâm & Nguyễn Thanh

 

            3.        Em Vincent Nguyễn Bảo Lâm

                       Con AC Nguyễn T. Đức & Nguyễn T. N. Diễm

 

RỬA TỘI & THÊM SỨC TÂN T̉NG

Ngày 23 tháng 4 năm 2011

 

                        TÂN T̉NG                                                                BẢO TRỢ

        1. Chị TERESA Trần Thị Thủy Tiên                               Maria Lê Thị Bích Sen

 

        2. Anh GIUSE Trương Kiến B́nh                                   Banabê Phạm Trường Sơn

 

        3. Anh PHANXICÔ ASSISI    Hùynh Hưng                   Remi Phạm Quang Trung

 

        4. Chị THERESA Vơ Ngọc Huyền Anh                           Theresa Nguyễn Thị Hoa

 

        5. Chị MARIA ANNA Nguyễn Kim Ngân                      Maria Ḥang Thị Cậy

 

        6. Chị MARIA Lê Thị Tâm                                              Teresa Phạm Tuyết Dung

  

        7. Chị MARIA Trần Thị Cam Thảo                                  Rosa Trần Thị Phượng

 

        8. Anh GIUSE Trần Trọng Phúc                                        Giuse Đinh Công Cử

 

        9. Anh GIOAN TĐ Nguyễn Đức Liêm                              Giuse Đinh Văn Tuy

 

                    THÊM SỨC

        1. Anh ĐAMINH Đinh Ḥang Sang                                 Đaminh Lê Liêu

 

        2. Anh PHÊRÔ Nguyễn Cao Bằng                                  Giuse Nguyễn V. Độ

 

        3. Anh GIUSE Nguyễn Duy Khánh                                  Phaolô Thái Nguyên Khoa

 

        4. Anh SIMON Nguyễn Tùng Lộc                                   Giuse Nguyễn Văn Cương

 

        5. Anh PAUL Lê Danny                                                   Đaminh Lê Liêu         

 

 

GIÁO XỨ CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG!!!