RỬA TỘI thng 5, 2011

Ngy 07 thng 5

 Em Maria Nguyễn Mai Shaylee

       Con AC Nguyễn David & Hazen Shannen

 Em John C Hang Mason

      Con AC C Ha & Cao Thy Dung Sharon

 

RỬA TỘI thng 6, 2011

Ngy 04 thng 6

 Em Giuse Bi Thiện Jacob

      Con AC Bi T. John & Bi H. Jasmine

 Em Inhaxi Nguyễn Quốc Hưng

      Con AC Nguyễn Quốc Thịnh & L Nguyễn Uyn Vy

 Em Maria Vũ Thảo Trm

      Con AC Vũ Anh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trinh

 Em Teresa Nguyễn Trc Giang Sophia

      Con AC Nguyễn Henry & Nguyễn Q. Samatha