RỬA TỘI THÁNG 5 NĂM 2012
Ngày 05 tháng 5

1. Em Maria Huỳnh Ngọc-Tuyền Elysia
    Con AC Huỳnh Long & Huỳnh Phương

2. Em Maria Đinh Yến Jessica
    Con AC Đinh Quang Minh & Đinh Lê Uyên

3. Em Giuse Maria Vũ Đăng-Khoa Ethan
    Con AC Vũ Đình Quí & Vũ Quỳnh Chi Teresa

4. Em Mary Ann Thái Đăng Ann (RT ngày 18/5/2012)
    Con AC Thái Nam & Đặng Thị Yến Nhi