RỬA TỘI THÁNG 6 NĂM 2012
Ngày 03 tháng 6

1. Em Teresa Nguyễn Henri Josephine
Con AC Nguyễn Triết & Nguyễn Bùi Thảo

2. Em Khi Trần Adelynn
Con AC Khi Jason & Trần Thủy

3. Em Giuse Cassada Steven Graham
Con AC Cassada Rick & Cassada Thảo

4. Em Maria Nguyễn Minh Thư
Con AC Nguyễn Trung Hiếu & Bùi Phạm Ngọc Thúy

5. Em Phaolo Nguyễn Huy
Con AC Nguyễn Văn Phúc & Đỗ Thị Hiền