RỬA TỘI THÁNG 9 NĂM 2012
Ngày 02 tháng 9

1. Em Anna Đỗ Hoàng Ivy
Con AC Đỗ Hoàng Tâm & Lê Bích Phượng

2. Giuse Huỳnh Quốc Khang Daunte
Con AC Huỳnh Ricky & Phạm Cát Anh

3. Em Giuse Nguyễn Huy Justin
Con AC Nguyễn Đình Lễ & Nguyễn Ngọc Lan

4. Em Maria Bùi Thiên Sophia
Con AC Bùi Tá Nguyên Phong & Nguyễn Thị Thu Hoài

5. Teresa Faustina Lại Ngọc KhaMinh
Con AC Lại Ngọc Kiệt & Lại Như Thủy