RỬA TỘI THÁNG 11 NĂM 2012
Ngày 04 tháng 11

(By Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương, CMC)

1. Em Lawrence Nguyễn Brandon
Con AC Nguyễn Khánh & Farida

2. Em Cecilia Nguyễn Ngọc Vi
Con AC Nguyễn Ngọc Chung & Lại Thị Thu Thảo

3. Em Phêrô Nguyễn Ngọc Tim
Con AC Nguyễn Ngọc Chung & Lại Thị Thu Thảo