RỬA TỘI THÁNG 12 NĂM 2012
Ngày 02 tháng 12

(By Cha Inhaxi ô Nguyễn Hải Dương, CMC)

1. Em Anton Đặng Cao Kaden
Con AC Đặng Chung & Cao Hồng

2. Em Maria Nguyễn Kim Vivian
Con AC Nguyễn Michael & Nguyễn Trang

3. Em Gioakim Phạm Hoàng Hayden
Con AC Phạm Henry & Vũ Hằng

4. Em Phaolo Nguyễn Hoàng-Trọng Cardin
Con AC Nguyễn Thanh & Hoàng Thảo

5. Em Maria Pliego Nguyễn Mai Blanca
Con AC Leonardo Casique & An Casique