RỬA TỘI THÁNG 7 VÀ 8 NĂM 2012
Ngày 01/7

1. Em Gioan Don Bosco Võ Hoàng Long Lucas
Con AC Võ Sean & Lữ Thị Duy Phương

Ngày 12/8

2. Em Maria Nguyễn Thủy Sophia
Con AC Nguyễn Davis & Lê Thị Tâm

3. Em Maria Nguyễn Anh Thiên Kim
Con AC Nguyễn Anh Quân & Lê Ngọc Phượng

4. Em Giuse Barber Thái
Con AC Barber Troy & Nguyễn Phước