RỬA TỘI TRONG NĂM 2013

THÁNG 01 ngày 05 năm 2013

1.     Em Anna Nguyễn Thanh SELENA

        Con AC Trương Q. Thomas & Nguyễn H. Melissa

2.     Em Elizabeth Nguyễn Jenn NATALIE

        Con AC Nguyễn Lợi & Nguyễn Như

3.    Em Teresa Huỳnh Thiên-Nhã LILY       

       Con AC Huỳnh David & Huỳnh Thảo

 

THÁNG 02 ngày 03 năm 2013

1.    Em Teresa Gunther Lin HALEY

        Con AC Jeremy Gunther & Nina Gunther

2.    Em Micae Phạm Thành KEVIN

        Con AC Phạm H. Đoàn & Thang Tuyết Phấn

 

THÁNG 3 ngày 31 năm 2013

TRẺ EM:

1.    Em Teresa Nguyễn ĐìnhHân GISELLE

        Con AC Nguyễn N. Hiệp & Nguyễn Kim Xuyến

2.    Em Isave Nguyễn Nhã Ân ZURI

        Con AC Nguyễn N. Hiệp & Nguyễn Kim Xuyến

3.    Em Giuse Nguyễn Kiến Phong KINGSTON

        Con AC Nguyễn N. Hiệp & Nguyễn Kim Xuyến

4.    Em Teresa Nguyễn Gia Nhi CASSIDY

        Con AC Nguyễn Văn Hòa & Huỳnh Lệ Thủy

5.    Em Faustina Nguyễn Gia Hân CHRISTA

        Con AC Nguyễn Văn Hòa & Huỳnh Lệ Thủy

6.     Em Anna Nguyễn Thủy Tiên SOPHIA

        Con AC Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Thị Nancy

TÂN TÒNG:

1.   Chị Mary Đặng LOAN con ÔB Đặng Văn Đức & Hà Mai

2.    Anh Vincent Nguyễn QUANG con ÔB Nguyễn Thắng & Liên Xuân Anh

3.    Chị Clara Phan Ái QUYÊN con ÔB Phan Văn Ban & Nguyễn Thị Nga Phước

4.    Chị Elizabeth Đỗ Như MỸ con ÔB Đỗ Văn Duyên & La Kim Tuyết

5.    Anh John de Baptist Phan Thanh VŨ con ÔB Phan Văn Ban & Nguyễn Thị Nga Phước

 

THÁNG 5 ngày 05 năm 2013

1.    Em Anton Padua Nguyễn Hoài Phát CARTER

        Con AC Nguyễn Hoài Phương & Nguyễn Hồng Phúc

2.    Em Joseph Vũ Hồ ANDY

        Con AC Vũ Thanh Tùng & Hồ Ngọc Hân

3.    Em Giuse Nguyễn Leo-Ryan IAN   

        Con AC Nguyễn Phúc Ken & Ryan Gean Katie  

THÁNG 6 ngày 01 năm 2013
1.    Em John Paul Lý Vũ TOM
        Con AC Lý Hội Mạnh & Nguyễn Thị Anh Duyên

2.    Em Joseph Lê Quang VEERAN (RT ngày 23/6/2013)

        Con AC Lê Hùng & Mã Thu

THÁNG 8 ngày 04 năm 2013

1.    Em Joseph Đỗ Minh ANTHONY

        Con AC Đỗ Minh Chính & Phạm Thị Thanh Tuyền

THÁNG 09 ngày 01 năm 2013

1.    Em Maria Nguyễn Thiên LAM
        Con AC Nguyễn Kỳ Phong & Nguyễn Thu Hương

2.    Em Anna Trương Quỳnh-Vy HANNAH

        Con AC Trương Hoàng John & Vũ Ngọc Lana

THÁNG 10 ngày 06 năm 2013

1.    Em Dominic Nguyễn Long GIANG

        Con AC Nguyễn Lâm Đại & Huỳnh Thị Tuyết Nga

2.    Em Joseph Ngô Hoàng ÂN

        Con AC Ngô Hoàng & Ngô Thảo

3.    Em Giuse Lai Trương Tuấn Anh WILLIAM
        Con AC Lai Phú & Trương Michelle

4.    Em Maria Phạm Hoàng ELLA

        Con AC Phạm Steven & Hoàng Thanh

THÁNG 11 ngày 03 năm 2013

1.    Em Teresa Huỳnh Mỹ Linh BRIANNA

        Con AC Huỳnh Ricky & Phạm Cát Anh

2.     Em Giuse Đinh Bảo Nam MATTHEW

        Con AC Đinh Quang Xuân & Nguyễn Julie

THÁNG 11 ngày 16 năm 2013

1. Em Zachary Nguyễn Đình Vũ

        Con AC Nguyễn Đình Long & Phạm Ngọc Vân Chi

THÁNG 12 ngày 01 năm 2013

1.    Em Gioan Baotixita Nguyễn Trí Jayden

       Con AC Nguyễn Toàn Thiện & Nguyễn Trương Đông Nghi