Giáo Xứ Chia Vui
với các Anh Chị
và các Gia đ́nh
có Con Em được
Rửa Tội

2017
2016
2015
2014
2013
trong tháng 12-2012
trong tháng 11-2012
trong tháng 10-2012
trong tháng 9-2012
trong tháng 7&8-2012
trong tháng 6-2012
trong tháng 5-2012
trong tháng 4-2012
trong tháng 01-2012

trong tháng 7-12năm2011
trong tháng 5&6 năm 2011
trong tháng 04 năm 2011
trong tháng2&3năm 2011
trong tháng10/11&12/2010
trong tháng7&8&9năm2010
trong tháng5&6năm2010
trong tháng2&4năm2010
trong tháng 9/10/11&12/2010
trong tháng 7&8năm2009
trong tháng 5&6năm2009
trong tháng 04 năm 2009
tháng 01&02 năm 2009
trong tháng11&12-2008
trong tháng 10 năm 2008
trong tháng 09 năm 2008
trong tháng 08 năm 2008
trong tháng6&7năm 2008
trong tháng 05 năm 2008
trong tháng3&4năm 2008
trong tháng 02 năm 2008
trong tháng 01 năm 2008
trong tháng 12 năm 2007
trong tháng 11 năm 2007

trong tháng 10 năm 2007
trong tháng 09 năm 2007
trong tháng 07 năm 2007
trong tháng 5&6năm2007
trong tháng 2&4năm2007
trong tháng 01 năm 2007
trong tháng 12 năm 06
trong tháng 11 năm 06
trong tháng 10 năm 06
trong tháng 09 năm 06
trong tháng 08 năm 06
trong tháng 07 năm 06
trong tháng 06 năm 06
trong tháng 05 năm 06
trong tháng 04 năm 06
trong tháng2&3năm 06
trong tháng 01 năm 06
trong tháng 12 năm 05
trong tháng 11 năm 05
trong tháng 10 năm 05
trong tháng 09 năm 05
trong tháng 07 năm 05
trong tháng 06 năm 05
trong tháng 05 năm 05
trong tháng 04 năm 05
trong tháng 03 năm 05
trong tháng 02 năm 05
trong tháng 12 năm 04
trong tháng 11 năm 04
trong tháng 10 năm 04
trong tháng 09 năm 04
trong tháng 08 năm 04
trong tháng 07 năm 04
trong tháng 06 năm 04
trong tháng 05 năm 04
trong tháng 04 năm 04
trong tháng 03 năm 04

trong tháng 02 năm 04
trong tháng 01 năm 04
trong tháng 11 năm 03
trong tháng 10 năm 03
trong tháng 09 năm 03
trong tháng 08 năm 03
trong tháng 07 năm 03
trong tháng 06 năm 03
trong tháng 05 năm 03

trong tháng 04 năm 03
trong tháng 03 năm 03
trong tháng 02 năm 03
trong tháng 01 năm 03
trong tháng 12 năm 02
trong tháng 11 năm 02
trong tháng 10 năm 02
trong tháng 09 năm 02
trong tháng 08 năm 02
trong tháng 07 năm 02Viết Lời Chúc Mừng