Xin Cha chc phc cho cc em nhỏ mới được Rửa Tội thng 2 năm 2003 vừa qua:

1.    Em Giuse Phạm Viết Hưng               
        Con Anh Chị Phạm Quang ng v Nguyễn Thị Bch Thủy

2.    Em Anphongs ỗ Vũ Vương
        Con Anh Chị ỗ Phi Hng v Vũ Thị Yến

3.    Em Phr Nguyễn Kin Joseph
        Con Anh Chị Nguyễn Hữu ức v Nguyễn Hong Hậu

4.    Em Giuse Nguyễn ỗ Hong Huy
        Con Anh Chị ỗ Quang Hong v Nguyễn Thu Trang

5.    Em Maria Trần Thảo Macy
        Con Anh Chị Trần Phc Vương v ỗ Ngọc Tuyết

6.    Em Phaol Nguyễn Văn Calvin
        Con Chị Dương ặng Thị Thy

7.    Em Mary Michelle Uyn Minnaert
        Con Anh Chị Mitch Minnaert v Trần Hồng Vn

Chc mừng cc Anh Chị v cc Gia nh.