Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse luôn hướng dẫn, ǵn giữ và Thánh Hoá các Em đă được lănh nhận Bí Tích Rửa Tội trong tháng 3 năm 2004.

        1. Em Maria Nguyễn Tuyết Nhung Trish                            Con AC   Nguyễn Văn Thông &
                                                                                                                                                           Phạm Thị Tuyết Dung

        2. Em Maria Teresa Trần Lan Anh Christina                    Con AC     Trần Châu Tuấn &
                                                                                                                                                          Trần Thanh Huyền

        3. Em Maria Nguyễn Trúc Vi Caitlyn                               Con AC     Nguyễn M. Thái &
                                                                                                                                                               Nguyễn A. Trâm

        4. Em Giuse Trần Hoàng Đạt John                                    Con AC     Giuse Trần Ngọc Sơn &
                                                                                                                                                          Maria Hoàng T. Bích Lệ

        5. Em Vincent Cai Vinh Andy                                          Con AC     Cai Quốc Thái &
                                                                                                                                                          Trần Tú Nguyên

        6. Em Têrêsa Lại Ngọc Khả Như                                    Con AC     Antôn Lại Ngọc Kiệt &
                                                                                                                                                        Têrêsa Đỗ Như Thủy

        7. Maria Đinh Lâm Phương Thư                                     Con AC     Đinh Michael &
                                                                                                                                                        Lâm Phương Trang

        8. Maria Teresa Nguyễn Thanh Nancy                         Con AC     Nguyễn Quốc Châu &
                                                                                                                                                        Dương Ngọc Tuyết

        9. Em Giuse Phan Lê Jon                                                 Con AC     Phan Hữu Lâm &
                                                                                                                                                          Lê Thị Thu Trang