Giáo Xứ chân thành chia vui cùng các Gia Đ́nh đă có Con Em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 3 năm 2005. Cầu xin cho các Mầm Non của Giáo Xứ luôn được nguồn Ánh Sáng của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria hướng dẫn soi đường và T́nh Yêu của các Ngài luôn đổ tràn trên các Em và Gia Đ́nh.
 

1.       Em Maria Đỗ Hoài Vy Savina

    Con Anh Chị Đỗ Ngọc Dũng & Đỗ Hoài Hà

2.     Em Giuse Nguyễn Cao Mạnh Đông David

    Con Anh Chị Nguyễn Thái B́nh & Nguyễn Nguyệt Nga

3.     Em Gioan Baotixita Trần Minh Khoa (Aiden)

    Con Anh Chị Phạolô Trần Minh Tuấn & Têrêsa Phạm Kim Tuyền

4.     Em Têrêsa Hoàng Kim Katelin

    Con Anh Chị Hoàng Long & Hoàng Kim

5.     Em Joseph Wittmann James Tyler

    Con Anh Chị Lyle Wittmann & Thu Wittmann

6.     Em Dominic Savio Johnson Le Akio

    Con Anh Chị Daryl Lee Johnson & Lê Thị Phương Anh