Giáo Xứ xin chân thành chia vui cùng các Gia đ́nh có Con Em đă nhận lănh Bí Tích Rửa Tội trong tháng 5, 2004.
       Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn giữ ǵn, hướng dẫn và Thánh Hoá Các Em cùng Gia đ́nh.

        1. Em Lucia Maria Bùi Ngọc Duyên
            Con thứ hai của Anh Chị
            Bùi Lê Thanh & Bùi Huệ Nga

        2. Em Vincentê Trịnh Thiên Timothy
            Con thứ ba của Anh Chị
            Vincentê Trịnh Thiên Thy & Maria Trịnh Kim Anh

        3. Em Matta Nguyễn Tú Quyên Angelina
            Con thứ nhất của Anh Chị
            Phêrô Nguyễn Trần Nhật & Anna Nguyễn Thuỳ Dung

        4. Em Anna Nguyễn Kim Lynn
            Con thứ nhất của Anh Chị
            Nguyễn Văn Hiến & Nguyễn Thu Hà

        5. Em Maria Têrêsa Huỳnh Kelly Trang
            Con thứ nhất của Anh Chị
            Huỳnh Long & Huỳnh Phương

        6. Em Đaminh Lê Minh Hiếu
            Con thứ hai của Anh Chị
            Lê Văn Sinh & Nguyễn Thị Thu