Giáo Xứ Chân Thành Chúc Mừng và Chào Đón các gia đ́nh có  8 Em đă được lănh nhận Bí Tích Khai Tâm trong tháng 5 năm 2006.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn Ǵn Giữ, Hướng Dẫn, Cầu Bầu và Chúc Phúc cho các Em trong Hồng Ân vừa mới lănh nhận.

 

1. Em Phêrô Hoàng Minh Sĩ                   Con AC Hoàng Minh Thành &
               Nguyễn Bích Liên

2. Em Giuse Vũ Minh David                  Con AC Giuse Vũ Minh Đặng &
                                                                                    Maria Nguyễn Thị Tuyết

3. Em Gioan B. Nguyễn Hoàng Duy       Con AC Phanxicô Nguyễn Ngọc Thành &

                                                                         Maria Phạm Ngọc Tuyền

4. Em Phêrô Trần Quang Kiên John       Con AC Trần Quang Bảo &
                                                                                     Lê Kim Ánh

5. Em Phêrô Lê Đinh Cường                  Con AC Lê Công Thuận &
                                                                                     Lê Phương Lan

6. Em Gioan Hoàng Ngọc Thiên Ân       Con AC Hoàng Thái Hưng &
                                                                                     Phạm Thị Ngọc Phụng

7. Em Nguyễn Minh Nhật Nicholas        Con AC Nguyễn Vincent &
                                                                                     Nguyễn Angela

8. Em Phêrô Phạm Đăng Huey              Con AC Giuse Phạm Ngọc Hiếu &
                                                                                     Têrêsa Vũ Thị Lệ Hằng