Congratulations and God Bless!!!!
       

                Rửa tội ngày 07 tháng 7 năm 2007

 

1. Em Trần Nguyễn Warren James
    Con AC Trần Thái Đạt & Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

2. Em Maria Nguyễn Hoàng Thi
    Con AC Nguyễn Ngọc Thành & Phạm Ngọc Tuyền

 

3. Em Elizabeth Hoàng Kiều Anh
    Con AC Hoàng Văn Duyệt & Hoàng Thị Kim Oanh

 

4. Em Giuse Hoàng Phong Andy
    Con AC Hoàng Văn Kiêm & Nguyễn Thị Tố Nhi

 

5. Em Anton Phạm Huỳnh Kaden
    Con AC Phạm Q. Di & Huỳnh Heidi

 

6. Em Giuse Matthew Lu
    Con AC Peter Lu & Trần Katie

 

7. Em Maria Đinh Marie Christine
    Con AC Đinh Thanh Tịnh & Trần Phượng Linh

 

8. Em Maria Nemeth Page Elodie
    Con AC Mark Nemeth & Theresa Nemeth

 

9. Em Maria Madalena Nguyễn Quỳnh Dương Danielle
    Con AC Nguyễn Tuấn Dũng & Cao Minh Duyên

 

10. Em Phêrô Thái Nguyên Kevin
    Con AC Thái Nguyên Khánh & Nguyễn T. Kim Thu

 

11. Em Giuse Nguyễn Đinh Thuyết Thomas
    Con AC Nguyễn Đ́nh Thụy & Nguyễn Thị Thanh Châu

 

12. Em Cecilia Cao Vi Lena
    Con AC Cao Cơ Michael & Nguyễn Loan Lisa

 

13. Em Giuse Nguyễn Việt Ethan
    Con AC Nguyễn Đ́nh Chương & Nguyễn Lynn Jennifer

 

14. Em Maria Lê Elizabeth Gianna
    Con AC Lê Hữu Dũng & Lê Angie M. Anderson

 

15. Em Phêrô Intanavong Quang Alan
    Con AC Intanavong Kongkham & Anna Phạm Quyên