Xin Chúa cho các em mới được Rửa Tội luôn khoẻ mạnh,
        lớn lên trong T́nh Yêu Chúa và làm vui cửa vui nhà
      

     
 
1. Em Maria Phạm Thiên Kim Con AC Phạm Ngọc Dzũng & Phạm Thị Thơm
2. Em Monica Đinh Thảo Nhi   Con AC Đinh Minh Thức & Đinh Thị Liên Hoa
3. Em Giuse Phạm Duy Vũ Alex  Con AC Phạm V. Hằng & Trịnh T. Thu Trang   
4. Em Cecilia Trần Kim Angela   Con AC Trần Văn Thuyết & Nguyễn Thị Kim
5. Em Cecilia Ngô Ann Tina Con AC Ngô Quang Huy & Ngô Anh Thảo
6. Em Maria Phạm Nguyễn Cecilia  Con AC Phạm Hữu Tài & Nguyễn T. Thu Trang
 
     

           *