Giáo Xứ chân thành Chúc Mừng và Chia vui với Gia Đ́nh các Em đă nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 8 và 9 năm 2005.
            Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn ǵn giữ và hướng dẫn Các Em mọi ngày trong đời sống Kitô Hữu.

1. Em Maria Trương Lê Theresa
           Con AC Trương Thanh & Lê Kim Thủy

2. Em Gioan Baotixita Cù Huân Cameron
           Con AC Cù Trung Ḥa & Cao Thùy Dung

3. Em Lucia Nguyễn Diana
            Con AC Nguyễn Châu Sáng & Nguyễn Thu Trang

4. Em Maria Teresa Nguyễn Anh Kim Ngọc
            Con AC Nguyễn Anh Quân & Lê Ngọc Phượng
           

         
 

                       Congratulations to All !!!