Giáo Xứ chân thành chia vui cùng các Gia đ́nh có Con Em đă nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 10, tháng Mẹ Mân Côi năm 2004.
            Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đổ tràn T́nh Yêu, Thánh Hóa, và Hướng Dẫn các Em mọi ngày trong cuộc sống Kitô Hữu.

            1. Em Maria Nguyễn Xuân Yến                            Con AC Nguyễn Xuân Kỳ &
                                                                              
    Dặng Thị Minh Nhiên

            2. Em Têrêsa Nguyễn Phương Melinda                Con AC Nguyễn Niên &
                                                                                         Nguyễn Thu Hiền

            3. Em Antôn Trần Eric                                               Con AC Trần Dan &
                                                                                        Trần Phúc Kim
            4. Em Theresa Trương Uyên Sarah                          Con AC Trương Quốc Bruce &
                                                                                         Trương Hạnh Tina
            5. Em Anna Bùi Thị Irene                                         Con AC Bùi Ngọc Huy &
                                                                                         Bùi Mộng Trinh
            6. Em Theresa Hài đồng Nguyễn Thanh Kim         Con AC Nguyễn NgọcTường Huân
                                                                                        & Vũ Thị Thanh Hương

 

                                                Congratulations !!!!!