Gao X Chan Thanh Chia Vui cung Qu Anh Ch va Cac Em a c nhan lanh B Tch Thanh Tay trong thang 9 va 10 nam 2005.
        
Nguyen Xin Thien Chua Ba Ngoi va Me Maria luon o tran n Lanh Hon Xac cho Cac Em va Gia nh

                  
              
    1.  Anh Phero Cao C Phi
               2. Em Maria Tran dau Jacob
                      Con AC Phero Tran Minh & Cecilia Nguyen Thu Hang
               3. Em Vincent Ngo Trung Hieu
                       Con AC Ngo van Trung & Nguyen Thu Ha
                4. Em Lucia Maria Intanavong Quynh Tram
                       Con AC John Paul Intanavong & Anna Pham Kim Quyen
               5. Em Maria Vu Kristina
                      Con AC Hoang Minh Vu & Le Th Thuy Van
               6. Em Maria Pham Thanh Vandella
                         Con AC Pham Thanh Vincent & Ton N Tran Christine
               7. Em Teresa Pham Anh Vanessa
                         Con AC Pham Victor Khue & Cao Becky
               8. Em Joseph Nguyen Joseph
                         Con AC Nguyen Long & Cap Th Hang Nga