Rửa tội ngày 03 tháng 11 năm 2007

 

1. Em Anna Maria Trần Nhi Kathy
   
Con AC Gioakim Trần Đức Hậu/ Maria Vũ Thị Thanh Hiền

2. Em Giuse Vuong Khanh Kyle
  
 Con AC Vương Quốc Thái/ Vương Châu Kristin

3. Em Gierado Nguyễn Hạo Jack
   
Con AC Antôn Thiện Đức Nguyễn/ Matta Dung Nguyễn

4. Em Giuse Nguyễn Nhật-Đăng Davion
 
  Con AC Giuse Nguyễn Đức Hậu/ Maria Nguyễn Thùy Nhi


   
Congratulations and God Bless!!!!