Giáo Xứ Thánh Anna-Thánh Giuse Hiển xin chúc mừng Hai gia đ́nh có Con Em lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 12 năm 2005.
            Nguyện xin Ơn Lành Chúa Hài Đồng trong Mùa Hồng Ân sẽ luôn đổ tràn đến Hai Em và Gia Quyến.

 

    1.    Em Antôn Vũ Nguyễn Phi Vũ

Con AC Vũ Phi Long & Nguyễn Thị Mỹ Linh

    2.    Maria Nguyễn Tú Mina

Con AC Nguyễn Quang Vũ & Nguyễn Hoàng Yến

      
 

     Congratulations to All !!!