Rửa tội ngày 01 tháng 12 năm 2007

 

1. Em Giuse Ha Phan Peter
    Con AC Giuse Hà Công Đông/ Theresa Phan Thị Thanh Tuyền

2. Em Antôn Nguyễn Thiện Travis
    Con AC Nguyễn Bảo Trường/ Mai Thu Nguyệt

3. Em Gioan Trần Thế Nam
   
Con AC Gioan Hoàng Trần/ Therese Thoa Nguyễn

4. Em Giuse Hiển Mai Huy Phillip

    Con AC Gioan Cao Ngọc Tràng/ Madalena Mai Thị Thoa

5. Em Teresa Vũ Quỳnh-Thy Tanya

    Con AC Vũ Đ́nh Quí/ Vũ Quỳnh Chi Teresa

   
Congratulations and God Bless!!!!