Giáo Xứ xin Chúc Mừng và Chia Vui với các Gia đ́nh có con em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 2 và 3 năm 2006.
        Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành và ǵn giữ các em và gia đ́nh


  
1. Em Giuse Nguyễn Thái Sơn Andi
Con AC Nguyễn Huy Hùng & Nguyễn Bạch Linh

    2. Em Gioan Phạm Nguyễn Brendan
Con AC Phạm Cường Randy & Phạm Thúy Hoa

    3. Em Giuse Trần Nguyễn Thomas
Con AC Trần Văn Thuyết & Nguyễn Thị Kim
   
   
4. Em Đôminicô Trần Phong Quang Matthew
Con AC Phêrô Trần Trịnh Thế Thomas &
                 Cecilia Nguyễn Phượng Uyên Aline