Rửa Tội tháng 9 năm 2002

1 Em Vincent Cao Đức Huy Con Anh Chị Cao Ngọc Bính (Jon)
và Cao Kim Ánh
 
2 Em Đaminh Hoàng Minh Khang Kevin Con Anh Chị Hoàng Long
và Hoàng Kim
 
3 Em Maria Phan Hậu Linh Con Anh Chị Phan Quốc Huy
và Nguyễn Nhơn Thùy Linh
 
4 Em Matta Chương Mỹ Lâm Jenna Con Anh Chị Chương Tuấn
và Chương Đông Ly
 
5 Chị Maria Trần Thị Bích Lệ (tân ṭng) Con Ông Bà Trần Sa
và Dương Phương