HÔN PHỐI TRONG NĂM 2012

1. Anh Nguyễn Tấn Khanh (Con ÔB Nguyễn Văn Thu & Nguyễn Thị Ngọc Lan)

    Chị Hà Thị Thủy Tiên (Con ÔB Hà Văn Sang & Phạm Thị Ngọc Liên)

   Thành Hôn tại SASJH vào ngày 14 tháng 7 năm 2012

   LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.

 

2. Anh Đinh Hoàng Sang (Con Ô B Đinh Minh Diem & Hoàng Thị Hồng)

    Chị Lê Thị Ngọc Thanh (Con Ô B Lê Văn Tuyên & Đặng Minh Khoa)

   Thành Hôn tại SASJH vào ngày 28 tháng 7 năm 2012

   LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.

 

3. Anh Tan Eng Andrew (Con Ô B Tan B. Kuy & Lim Lena)

    Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (Con Ô B Nguyễn Văn Độ & Hoàng Thị Cậy)

    Thành Hôn tại SASJH vào ngày 11 tháng 8 năm 2012

    LM Chủ Tế: Cha Hilary Trần Hà Nhuận, CMC.

 

4. Anh Nguyễn Henry (aka Hiệp) (Con Ô B Nguyễn Sỹ & Nguyễn Nghi)

   *Chị Lê Ngọc Annie (Con Ô B Lê Long & Nguyễn Yến)

   Thành Hôn tại SASJH vào ngày 25 tháng 8 năm 2012 (Disparity of Worship)

   LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.

 

5. Anh Vũ Văn Phước (Con Ô B Vũ Văn Phúc & Vũ Thị Khuy)

   Chị Lê Thị Thúy Hằng (Con Ô B Lê Văn Sang & Phạm Thị Thùy Ngọc)

   Thành Hôn tại SASJH vào ngày 01 tháng 9 năm 2012

   LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC

 

6. *Anh Nguyễn Xuân Danh (Con Ô B Nguyễn Xuân Trường & Nguyễn Thị Trí)

    (Pr. Num: 101765/ Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis July 2, 2012)

   Chị Phạm Vũ Hoài Giang (Con Ô B Phạm Vũ Hằng & Vũ Thị Liên - Alberta, Canada)

   Thành Hôn tại SASJH vào ngày 08 tháng 9 năm 2012

   LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC (Validation)

 

7. Anh Dương Khani (Con Ô B Dương Thật & Tiêu Mai)

    *Chị Nguyễn N. Tiên (Con Ô B Bùi Bong & Phan Thị Vân)

    Thành Hôn tại SASJH vào ngày 22 tháng 9 năm 2012 (Disparity of Worship)

    LM Chủ Tế: Cha Hilary Trần Hà Nhuận, CMC

 

8. Anh Đinh Quang Xuân (Con Ô B Đinh Chiểu & Nguyễn Thị Mỹ)

  * Chị Nguyễn Julie (Con Ô B Nguyễn Văn Thiện & Nguyễn Thị Khanh)

   (Pr. Num: 101766/ Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis)

  Thành Hôn tại SASJH vào ngày 29 tháng 9 năm 2012

  LM Chủ Tế: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.