WEDDING IN 2017  (9)

 

Ngày 25 February 2017 at 1:30PM  (Fr. Vincent Au, CMC)

John Paul Cao                     Con ÔB Cao Viết Bách & Cao Thị Thuận

Nguyễn Thị Lệ Thu                 Con ÔB Nguyễn Mạnh Cường & Nguyễn Thanh Mỹ Lệ

Jonathan Bính Cao                 Witness

Sharon Cao                             Witness

 

Ngày 29 April 2017 at 2:00PM (Fr. Nguyễn Văn Ty - validation civil marriage dated Jan. 27, 2017)

Đặng Đức Jim                         Con ÔB Đặng Thắng & Đặng Nhung 

Phan Thị Mộng Cúc                Con ÔB Phan Phúc & Nguyễn Thị Mộng Cúc (Việt Nam)

Christina Chen                        Witness

Hoa D. Chen                           Witness

 

Ngày 10 June 2017 at 12PM  (Fr. Hilary Nguyễn Hải Khánh - Validation civil marriage dated Feb.18, 2017)

Trần Vương Thiên Sang         Con Ô B Trần Văn Biện & Vương Thị Lư

Nguyễn T. Trang                     Con Ô B Nguyễn Ngọc Đức & Hồ Thùy Dương

Trần Q. Bảo                            Witness

Hồ Dương                               Witness

 

Ngày 08 July 2017 at 2:00PM  (Fr. Augustine Trương - Dispensation Canon 1124-1125 granted 6/28/2017)

Vơ Anh Tuấn Alexander          Con Ô B Vơ Thắng & Đào Hồng (Christian)

Trần Uyên Katie                      Con Ô B Trần Hậu & Trần Vũ

Trần M. Dũng                          Witness

Nguyễn Châu                          Witness

 

Ngày 12 August 2017 at 11:00AM (Fr. Augustine Trương Kỳ)

Nguyễn Đông Khải                  Con Ô B Nguyễn Văn Huệ & Phùng Thị Liên

Phan Yến Nhi                          Con Ô B Phan Sáu & Phạm Kim Uyên

Nguyễn Thọ                            Witness

Phan Vivian                             Witness

 

Ngày 09 September 2017 at 1:00PM (Fr. Phạm D. Hạnh, SJ - Madison, TX)

Vương Trương Đức                Con Ô B Vương Trương Thịnh & Nguyễn Thị Nga  (Grand Prairie, TX)

Vũ Minh Jasmine Hảo             Con Ô B Vũ Ngọc Khiên & Phạm Thị Hồng  (Grand Prairie, TX)

Vũ N. Kiên                               Witness (Brooklyn Park, MN)

Nguyễn Mai Nương                Witness  (Tulsa, OK)

 

Ngày 07 October 2017 at 1:00PM  (Fr. Augustine Trương - Dispensation Can. 1124-1125 granted 9/29/17)

Hatle Dorsey Andrew              Child Mr. & Mrs Kevin Hatle (Lutheran)

Phạm Ngọc Bích                     Con Ô B Phạm Cao Bắc & Nguyễn Thị Tươi

Jacqueline Johnson                Witness

Darren Marich                         Witness

 

Ngày 14 October 2017 at 1:00PM (Fr. Hilary Trần/ Fr. Hilary Nguyễn/ Fr. Augustine Trương)

Nguyễn Tuấn Anthony            Con Ô B Nguyễn Văn Quí & Trần Hồng Công

Nguyễn Thảo Vy                     Con Ô B Nguyễn Sang & Trương Kim Chi

Trần Hồng Công                     Witness

Trương Kim Chi                      Witness

 

Ngày 11 November 2017 at 12:00PM  (Fr. Hilary Nguyễn Hải Khánh)

Nguyễn Phan Patrick              Con Ô B Nguyễn Phan Đối & Nguyễn Hồng Châu Bridget

Nguyễn Thu Rebecca             Con Ô B Nguyễn Quang Huy & Đinh Thu Trang

Nguyễn Châu Bridget              Witness

Nguyễn Thu Trang                  Witness