2009

 

AC. Rcom Nguyễn Thắng John & Đinh  Mỹ Dung Kristine

Ngày 16 tháng 5 năm 2009

 

AC Bùi Lê Tuyên & Lê Thị Bích Hồng

Ngày 27 tháng 6 năm 2009

 

Đinh C. Danh & Nguyễn Nguyệt Trâm Emily

Ngày 06 tháng 6 năm 2009

 

AC Trần Thắng & Nguyễn Vân Anh

Ngày 04 tháng 7 năm 2009

 

AC Nguyễn Thành Michael & Lê Ḥang Minh Thảo

Ngày 11 tháng 7 năm 2009

 

 

AC Nguyễn Huy Sáng & Trương Mộng Thường

Ngày 25 tháng 7 năm 2009

 

AC. Hồ Nghi Kevin & Đinh Ngọc Anh Kaily

Ngày 26 tháng 9 năm 2009