*  Danh Sách Các Đôi Hôn Phối
         
Năm 2007

          Năm 2006
         Năm 2008

          Năm 2009

          Năm 2010

          Năm 2011

          Năm 2012
          Năm 2013

Năm 2014
Năm 2015 
Năm 2016
Năm 2017