Địa Chỉ Văn Pḥng GX:
2627 Queen Avenue North
Minneapolis, MN 55411
ĐT : (612) 529-0503
                                                  
  ĐT Cha Xứ: (612) 200-8267
                                                    ĐT Cha Phó: (612) 522-1065
                                                       1Hội Đồng Giáo Xứ                     
   
 
                                            BAN THƯỜNG VỤ   (2011-2013)
         
  1. Ông Cao Viết Bách Tổng Thư Kư HĐ Mục Vụ 763-475-0017  
  2. Anh Hoàng Khiêm Phó Tổng Thư Kư HĐMV    
  4. Anh Đỗ Ngọc Bảo Tổng Quản Lư VP Tài Chánh 952-486-2999  
  5. Anh Phạm Vũ Phó Quản Lư Tài Chánh    
  6. Chị Nguyễn Cẩm Tú Nhân viên VP Tài Chánh 651-642-1136  
  7. Chị Nguyễn Ngọc-Quư Thư Kư VP/Nhân viên VP Tài Chánh 612-529-0503  
  8. Anh Nguyễn Cao Nguyên Nhân viên VP Tài Chánh