CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ và VIỆT NGỮ

LỊCH SINH HOẠT NIÊN HỌC 2014-2015

Ban Điều Hành  ĐT Liên Lạc: (612) 529-4783

  Hiệu Trưởng Cha Peter Đinh Tuyến Viễn, CMC (612- 522-1065) tankyvien@yahoo.com
Thư Ký Cô Catherine Hoàng Diễm (612-237-4064) Catherine.hoang09@gmail.com
  Ủy Viên Giáo Lý Thầy Đỗ Ngọc Bảo (952-486-2999) tntt4life@yahoo.com
  Ủy Viên Việt Ngữ Cô Nguyễn Công Nương (612-242-5793) cnn0578@yahoo.com
  Ban Sinh Hoạt Cô Phạm Ngọc Vân Chi (763-639-4566) ecpham@gmail.com
  Ban Thánh Ca Cô Lê Kim Ánh (763-569-9819) annkimle@gmail.com
  Ban Giám Thị Thầy Võ Hoàng (763-560-3217) hoangvo50@yahoo.com
  Ban Phụng Vụ Cô Phạm Hảo Anh Đào (952-212-5892) phamcddh@yahoo.com

 

Ban Giảng Huấn

  Giáo Lý     Việt Ngữ    
  Lớp Vỡ Lòng 1 Nguyễn Martin(BoB874@gmail.com)   Lớp Vỡ Lòng 1 Vũ Thảo  763-744-7888  
  Lớp Vỡ Lòng 2 Vũ Michelle 763-607-8278 /
Vũ Jennifer 763-607-8611
  Lớp Vỡ Lòng 2 Hồ Amber  763-377-3995  
  Lớp 1A Lâm Thi 651-408-5503/
Phạm Anh Tuấn 763-600-2407/ Nguyễn Tony 763-898-6145
  Lớp 1A Nguyễn Anh Thư  651-210-6402/
Chung Huyền 612-242-6051
 
  Lớp 1B Lâm Thảo 651-408-5503/
Nguyễn Minh 763-268-9342/
Nguyễn Như
  Lớp 1B Nguyễn Nhiên 763-528-1167/
Hồ Amber 763-377-3995
 
  Lớp 2A Nguyễn Vân  952-201-0847/
Nguyễn Hồng Ân 651-528-3470
  Lớp 2A Phạm Như 612-242-3910/
Phạm Phúc
 
  Lớp 2B     Lớp 2B    
  Lớp 3 Nguyễn Thiên Ân 952-846-7166/
Trần Ngọc Nhi Kristine
  Lớp 3 Nguyễn Thu Trang 952-586-0076/ Nguyễn Thiên Thanh /
Joseph Lâm Thành 651-408-5509
 
  Lớp 4A Phạm Lộc (loc2181@gmail.com)   Lớp 4A Hồ Thị Huyền  763-962-5757  
  Lớp 4B Đinh Tuấn (atuandinh@gmail.com)   Lớp 4B Nguyễn Công Nương 612-242-5793  
  Lớp 5A Nguyễn Thiên Trang 763-496-7877   Lớp 5A Nguyễn Đậu Mary  763-202-7293  
  Lớp 5B Vũ ThịHồng Vân 763-420-1896
Đinh Quốc Huy
  Lớp 5B Trần Thị Hằng  763-767-0776  
  Lớp 6 Chu Toàn 651-399-8884/
Chu Thắng 651-757-7722
Đỗ Phong 763-267-2836
  Lớp 6 Phạm Anh Đào  952-496-0961
Nguyễn Quỳnh  612-220-2026
Nguyễn Thịnh  952-688-7269
 
  Lớp 7 Nguyễn ÁnhTuyết 763-323-3653
Đỗ Hùng  651-226-3259
  Lớp 7 Nguyễn Thị Mão  (nguyenmao@hotmail.com)  
  Lớp 8 Nguyễn Hưng 507-254-5826
Phạm Vân Chi  763-639-4566
  Lớp 8 Nguyễn Thị Liên  763-522-2653
Trần Sĩ  763-222-7024
 
  Lớp 9 Trần Phát (tran.h.phat@gmail.com)
PhạmTommy(pham0012@gmail.com)
Đinh Hùng  (hgdinh223@gmail.com)
Lê Sherry  (sherryle11@gmail.com)
  Lớp 9 Đặng Nhứt  (chiakhoa1@yahoo.com)  
  Lớp 10 Trần Kim Ngân  763-898-7309
Vũ Ann  763-744-7788
Trịnh Kathy
  Lớp 10    
  Lớp 11 Đỗ Ngọc Bảo  952-486-2999
Vũ Liêm  (liemv@yahoo.com)
  Lớp 11