Sinh Hoạt các Khu Xóm trong Giáo Xứ:-
THÁNH GIACÔBÊ (Trưởng Khu: Ông Hoàng Đình Thọ  952-583-5432)
THÁNH MATTHÊU (Trưởng Khu: Ông Đào Hưng Gia  952-881-9479)
-  THÁNH MARCÔ
(Trưởng Khu: Ông Đinh Công Cử  763-780-0986)
-  THÁNH PHÊRÔ
(Trưởng Khu: Chị Nguyễn Tuyết Lan 763-566-9506)
-  THÁNH LUCA
(Trưởng Khu: Ông Nguyễn Bá Tòng  651-248-4065)
-  THÁNH ANDRÊ
(Trưởng Khu: Ông Vũ Văn Hay  651-488-9451)
-  THÁNH PHAOLÔ
(Trưởng Khu: Ông Trần Minh Son  763-780-5188)
-  GIOAN TÔNG ĐỒ
(Trưởng khu: Ông Hòang Văn Xuân  763-315-5388)

Khu Xóm nào muốn thông báo, nhắn tin, lên chương trình, ... mau lẹ,
Xin vào phần sau đây để gửi đi hoặc đọc Thông Báo của các Khu Xóm.
 

Post Thông báo

Xem Thông Báo

 
1