Các Đoàn Thể
Sinh Hoạt trong Giáo Xứ
 
____________________________________________________________________________________________
 
- Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm
-
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
-Nhóm Cana ( Phu Thê trẻ)
- Đạo Binh Hồn Nhỏ
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
- Hội Mân Côi Sống
- Hội Yểm Trợ Ơn Thiên Triệu
- Hội Phụ Huynh Học Sinh
- Hội Cao Niên Hồng Ân
- Hội Tương Tế Bác Ái
- Nhóm Đồng Hành Emmau (Linh Thao)
- Phong Trào Cursillo
 

PostThông báo

Xem Thông Báo

_____________________________________________________________________________________